Debtia logo
Log på

Diskussion af etiske spørgsmål relateret til inkasso

Inkassobureauer står konstant over for juridiske og etiske spørgsmål, når de udfører deres funktioner. I denne artikel diskuteres etikken i inkasso.

Der er love og etiske retningslinjer, som kreditorer skal følge, når de forsøger at inddrive en ubetalt gæld fra debitor.

God inkassoskik handler i bund og grund om, hvad der er det rette at gøre, samt hvordan man som inkassovirksomhed og kreditor skal opføre sig.

Inddrivelsesprocessen skal håndteres på en etisk måde i overensstemmelse med inkassoloven.

Denne artikel diskuterer etikken i inkasso.

Inkassolovens etiske kodeks

Hvis en legitim fordring ikke er indfriet indenfor den aftalte tidsfrist, og diverse rykkerskrivelser ikke har givet resultat, kan det være hensigtsmæssigt at lade sagen overgå til inkasso.

I forbindelse med en inkassosag er der en lang række formalia som skal overholdes. Dette er beskrevet i lov om inkassovirksomhed, også kaldet inkassoloven.

Loven indeholder en række bestemmelser, om hvem der kan drive inkassovirksomhed, og hvorledes der opnås autorisation hertil, men også bestemmelser om hvordan inkassovirksomhed skal udføres. Dette er beskrevet i inkassolovens kapitel 4.

Udgangspunktet er at hvis en legitim fordring ikke indfries, er det på grund af debitors manglende økonomiske evner, og at de etiske regler i denne forbindelse overholdes er både i debitors og kreditors interesse. Et gnidningsløst sagsforløb vil alt andet lige lettere føre til fordringens indfrielse.

Diskretion er central i inkassosager

Der er regler for, hvorledes debitor skal varsles i forbindelse med personligt fremmøde.

Debitors anonymitet skal sikres med et diskretionsprincip, hvor skyldneren ikke må udstilles overfor familie og bekendte, ligesom skyldneren ikke må kontaktes på sin arbejdsplads. Debitor må kun kontaktes på sin bopæl, og ikke i det offentlige rum.

Man taler om god inkassoskik, som også indebærer at skyldner ikke på nogen måde må presses eller trues i forbindelse med inkassosagen.

Debtia forstår vigtigheden af at arbejde etisk i den professionelle praksis. Høje etiske standarder er afgørende for at sikre vores kunders omdømme.

Derudover er det at opføre sig etisk korrekt en vigtig byggesten ved kontakt med den gældsramte. Vi tror på, at det bedste resultat opnås gennem imødegående dialog og ved at samarbejde om en god løsning.

Vores erfaring er, at denne praksis sikrer den mest effektive inddrivelse af manglende betalinger.

Læs mere om 7 råd til at håndtere inkasso effektivt.