Debtia logo
Log på

Inkasso og kreditvurdering

Hver gang en kreditor låner penge ud, tager de en risiko. Kreditor har derfor brug for en garanti, der forsikrer, at debitor har evnen til at tilbagebetale lånet. En kreditrapport giver et godt billede af debitors nøgletal, kreditprofil og økonomiske situation.

Debtia forklarer i denne artikel, hvordan du vurderer dine kunders betalingshistorik og kreditværdighed.

Inkasso og kreditvurdering: Hvordan man vurderer kundernes betalingshistorik og kreditværdighed

Hvad er en kreditrapport?

En långiver har brug for et godt grundlag for at kunne bestemme risikoen ved udlån og ydelse af kredit.

Ifølge forbrugerkreditloven skal banker og långivere foretage en grundig kreditvurdering, inden de yder lån.

En kreditrapport giver en risikovurdering af kundens økonomiske forudsætninger for at betale renter og afdrag på et eventuelt lån. Vurderingen er baseret på kundens personlige økonomiske historie og aktuelle situation.

En kreditrapport registreres i 12 måneder og indeholder oplysninger om kundens:

 • Lån og aktive kreditter
 • Betalingsmisligholdelser og gældssaldo
 • Tidligere kreditrapporter (seneste 12 måneder)
 • Personoplysninger såsom navn, adresse, indkomst, ejendomsbesiddelser og ægtepagter.

Regler for inkasso – hvad gør man med dårlige betalere?

Inkasso hentyder til en situation, hvor en legitim fordring, som ikke er indfriet indenfor den aftalte tidsfrist, søges inddrevet.

I et hvert forhold, hvor en fordringshaver har et tilgodehavende, vil der foreligge en eller anden form for aftale om indfrielse af fordringen:

 • Det kan være en faktura på en leveret vare eller tjenesteydelse med en betalingsfrist.
 • Det kan være afdrag på et forbrugsgode købt på afbetaling.
 • Det kan være ydelser på et lån i et pengeinstitut etc.

Hvis debitor ikke overholder de aftalte betalingsfrister, er der regler for, hvorledes kreditor kan forsøge at få sine fordringer indfriet. Kreditor kan sende rykkerskrivelser, eventuelt med pålagt gebyr til debitor. Reglerne i forbindelse med dette er fastsat i renteloven.

Hvis fordringen fortsat ikke indfries kan det i sidste ende være nødvendigt at lade sagen overgå til inkasso. Der er en lang række regler for, hvorledes det skal foregå. Det står beskrevet i inkassoloven.

Kreditor kan selv forestå inkassosagen (egeninkasso). Kreditor kan også overlade sagen til et inkassobureau, som kan forsøge at inddrive fordringen uden fogedrettens hjælp (uden retlig inkasso), eller der kan blive tale om retslig inkasso, hvor sagen føres i fogedretten med henblik på at gøre udlæg i skyldnerens værdier.

Et sådan forløb er dog ofte besværligt: Det kan være forbundet med øgede omkostninger, firmaets likviditet lider ved den manglende betaling. Der er desuden risiko for at fordringen kun indfries delvist på grund af debitors manglende formåen. Endvidere vil en inkassosag alt andet lige give et dårligt kundeforhold.

Inkassosager skal derfor så vidt muligt søges undgået.

Kreditvurdering forebygger inkassosager

Et redskab hertil er kreditvurdering.

Kreditvurdering eller debitorvurdering er en procedure, der har til hensigt at belyse en debitors økonomiske status. Det vil sige, at man forsøger at klarlægge låntagers evne til at betale sin gæld tilbage. Til det findes forskellige redskaber.

Drejer det sig om private debitorer, vil kreditor søge oplysning om debitors indtægt, faste udgifter, rådighedsbeløb, jobsituation, uddannelsesniveau, alder. Derudover vil kreditor undersøge, om debitor har værdier der kan stilles til sikkerhed for fordringen. Ligeledes indgår debitors øvrige gældsforpligtelser selvfølgelig i vurderingen.

Drejer debitorvurderingen sig om en virksomhed, vil virksomhedens nøgletal indgå i vurderingen. En virksomheds nøgletal er en række parametre, der hver især har en formel, hvor der indgår tal fra virksomhedens regnskab.

 • Soliditetsgraden afspejler hvor meget af virksomhedens kapital, der er finansieret med lån.
 • Overskudsgraden, som referer til hvor stor en andel overskuddet udgør af omsætningen.
 • Gældsandelen, som siger noget om hvor stor en del af virksomhedens aktiver der er finansieret for lånte midler.
 • Forrentningen af egenkapitalen, altså hvor meget er afkastet på virksomhedens egne investerede penge.
 • Dækningsgraden, det vil sige, hvad er der tilbage af virksomhedens omsætning, når omkostningerne er betalt.

Med disse nøgletal har kreditor mulighed for at vurdere i risikoen i forbindelse med at yde kredit til en debitor.

Ved en nøje kreditvurdering har kreditor således en mulighed for at undgå en situation, hvor der foreligger en manglende indfrielse af en forfalden fordring og dermed undgå en inkassosag.

Læs også om diskussion af etiske spørgsmål relateret til inkasso.