Debtia logo
Log på

Ofte stillede spørgsmål om inkasso og svar på dem

I denne artikel får du svar på ofte stillede spørgsmål om inkasso, der kan hjælpe dig med at kende dine rettigheder både som kreditor og debitor.

Ofte stillede spørgsmål om inkasso og svar på dem

Hvad er inkasso

Med inkasso menes et forløb, hvor en ikke indfriet fordring forsøges inddrevet. Der er klare regler for, hvorledes en sådanne procedure skal foregå, og reglerne er beskrevet i inkassoloven.

Hvornår overgår en sag til inkasso

Hvis tidsfristen for indfrielse af en fordring er overskredet, og kreditors henvendelse til debitor via et antal rykkerskrivelser ikke har resulteret i indfrielse af fordringen, kan kreditor vælge at lade sagen overgå til inkasso.

Kreditor kan enten selv forestå inkassosagen eller overlade sagen til et inkassobureau. Inkassobureauet kan eventuelt inddrive fordringen ved uden retlig inkasso, og hvis dette ikke giver resultat kan sagen føres i fogedretten, og der er så tale om retslig inkasso.

Hvordan undgår man at havne i en inkassosag

Det mest enkle er selvfølgelig at betale sin gæld, men hvis man ikke er i stand til det, er det vigtigt i første omgang ikke at ignorere rykkerskrivelser, men at søge dialog med kreditor, og hvis sagen er nået så langt at man modtager et inkassovarsel, hurtigst muligt at tage kontakt til inkassator.

Man kan i mange tilfælde få en aftale om en afdragsordning eller eventuelt udsættelse af tilbagebetalingen. Hvis man ignorerer en påkravsskrivelse vil det med sikkerhed føre til øget gæld.

Hvad sker der, hvis man kommer i fogedretten

Når en inkassosag afgøres med retslig inkasso foregår det i fogedretten. Fogedretten er en underafdeling af byretten.

Fogedretten vil afholde et møde, hvor man undersøger mulighederne for, at skyldneren kan betale sin gæld eksempelvis via en afdragsordning.

Hvis dette ikke er muligt vil fogedretten undersøge, om debitor har noget af værdi, som man kan gøre udlæg i med henblik på bortsalg ved en tvangsaktion. Provenuet skal så dække gælden eller dele heraf.

Hvad er inkassoloven

Lov inkassovirksomhed er en lov som regulerer forholdene omkring inkasso: Hvem kan drive inkassovirksomhed, hvilke krav er der, hvordan skal udøvelsen af inkassovirksomhed foregå, herunder god inkassoskik, tavshedspligt etc.

Loven skal sikre en korrekt behandling af skyldneren.

Hvem kan foretage inkasso

I princippet kan en fordringshaver vælge selv at foretage inkasso, og man taler i den forbindelse om egeninkasso.

Der er visse regler som skal overholdes, hvilket er beskrevet i en bekendtgørelse som benævnes inddrivelsesomkostningsbekendtgørelsen.

En inkassosag kan selvfølgelig også føres af et inkassofirma eller en advokat, og man taler i det tilfælde om fremmed inkasso.

Det kan mange gange være en god idé at lade et inkassofirma stå for inddrivelsen af et skyldigt beløb, idet virksomheden undgår frustrationerne med at skulle beskæftige sig med dårlige betalere, og kan koncentrere sig om den egentlige drift af virksomheden.

Man undgår også fejl i procedurer, krav, gebyrer, renter og dokumentation i forbindelse med en eventuel fogedsag, hvis man bruger et professionelt inkassofirma til at føre sine inkassosager.

Hvad betyder udlæg

Et udlæg er en retslig handling, som har til formål at skaffe en kreditor et skyldigt beløb for en debitor. Det er fogedretten der foretager udlægget.

Udlægget foretages i en genstand af værdi, som debitor ejer. Udlægget har til formål at gøre det muligt eventuelt at sælge genstanden på tvangsaktion med henblik på hel eller delvis dækning af kreditors tilgodehavende.

Hvad er en insolvenserklæring

Hvis et forløb i fogedretten klarlægger, at en debitor er ude af stand til at betale kreditors tilgodehavender, fordi der hverken er økonomisk råderum til det, eller fordi debitor ikke råder over noget af værdi, som der kan gøres udlæg i, kan debitor søge om at blive erklæret insolvent.

Det er fogedretten, som skal ansøges om en insolventerklæring. En sådan erklæring har virkning i seks måneder, hvor debitor er fredet for yderligere møder i fogedretten.

Derved kan der vindes tid til eventuelt at genoprette balancen i den økonomiske situation. Insolvenserklæringen har dog kun virkning over for private kreditorer. Hvis der skyldes penge til det offentlige er det skat der står for inddrivelsen, og skat kan fortsat kalde debitor ind på trods af en insolvenserklæring.

Læs også om diskussion af etiske spørgsmål relateret til inkasso.