Debtia logo
Log på

Udlæg

Et udlæg er en retslig handling, som har til formål at skaffe en kreditor et skyldigt beløb fra en debitor.

Udlægget foretaget i en genstand af værdi, som debitor ejer. Udlægget har til formål at gøre det muligt eventuelt at sælge genstanden på en tvangsaktion med henblik på hel eller delvis dækning af kreditors tilgodehavende. Det er fogedretten, som er en underafdeling af byretten, som foretager udlægget.

Hvis der er et økonomisk mellemværende mellem to parter vil der også være en aftale om hvordan fordringen skal indfries. Det vil sige at den der har penge til gode, kreditoren, har en aftale med den der skylder beløbet, debitoren, om afvikling af gælden.

Det kan eksempelvis dreje sig om et skyldigt beløb på en vare eller en tjenesteydelse, eller afdrag på et lån. Der vil være fastsat en betalingsdato, hvor beløbet senest skal være kreditor i hænde eller hvor afdrag på en eventuel gæld skal indbetales.

Udlæg og betalingsfrister

Hvis betalingsfristen overskrides har kreditor mulighed for at sende en betalingspåmindelse (en rykker) til debitor. Lovgivningen fastsætter regler for hvordan dette kan foregå. Hvis de sendte rykkerskrivelser ikke resulterer i indfrielse af det skyldige beløb kan kreditor lade sagen overgå til inkasso. Det vil sige overlade inddrivelsen af det skyldige beløb til en inkassovirksomhed.

Denne vil forsøge at få en aftale med debitor om betaling af gælden, men hvis dette mislykkes, vil sagen herefter blive indbragt for fogedretten. Fogedretten vil indkalde til et møde, hvor man vil undersøge mulighederne for at skyldneren kan betale sin gæld, for eksempel via en afdragsordning.

I forbindelse med dette kan fogedretten bestemme at der skal gøres udlæg i skyldnerens værdier. Det vil sige skyldnerne stiller værdier som sikkerhed for gælden, for eksempel fast ejendom, en bil, eller andet af værdi. Der kan ikke gøres udlæg i almindelig indbo, der er nødvendig for at opretholde en normal husholdning, ligesom der ikke kan gøres udlæg i personlige hjælpemidler.

Udlægget har til formål at skaffe sikkerhed for gælden således at de effekter der er taget udlæg i eventuelt kan sælges på tvangsaktion, hvis ikke skyldner overholder den betalingsaftale der er aftalt i fogedretten.