Debtia logo
Log på

Inkassosager

Inkassosager refererer til et forløb, hvor en legitim fordring, som ikke er indfriet indenfor en fastsat tidsfrist, søges inddrevet.

I mange tilfælde betales en vare, eller en tjenesteydelse ikke kontant. Leverandøren udsteder i de tilfælde en faktura til kunden, hvor der er angivet en tidsfrist, det vil sige en dato hvor leverandøren senest ønsker at modtage sit tilgodehavende.

Hvis leverandøren (kreditor) ikke modtager sit tilgodehavende fra kunden (debitor) indenfor den angivne tidsfrist, er det normalt at der sendes en skriftlig påmindelse, en rykkerskrivelse til kunden om det skyldige beløb. En sådan rykkerskrivelse kan være pålagt gebyr, og der kan sendes i alt tre rykkere pålagt gebyr. Størrelsen af gebyrer og tidsfrister for rykkerskrivelser er fastsat i renteloven.

Sådan iværksættes inkassosager

Hvis det skyldige beløb fortsat ikke betales, kan sagen overgå til inkasso. Reglerne for hvorledes det skal foregå er fastsat i inkassoloven.

Før inkassosager indledes skal der sendes en påkravsskrivelse til debitor. Påkravsskrivelsen eller inkassovarslet skal indeholde en specifikation af det skyldige beløbs størrelse og hvad det dækker. Desuden skal det præciseres at man har til hensigt at lade sagen overgå til inkasso.

Der skal være en frist på 10 dage, hvor debitor har mulighed for enten at indfri det skyldige beløb eller gøre indsigelse, hvis vedkommende mener at beløbet er forkert, eller kravet eventuelt er forældet.

Inkassosager – of det videre forløb

Hvis fordringen fortsat ikke indfries er der forskellige mulige scenarier:

  • Egeninkasso, det vil sige en situation, hvor fordringshaver selv forestår inddrivelsen af det forfaldne beløb.
  • Udenretlig inkasso, hvor sagen overdrages til en advokat eller et inkassofirma, som lykkes at opnå enten indfrielse af fordringen eller en afdragsordning med debitor uden at en retslig instans er involveret.
  • Retslig inkasso, hvor sagen føres i fogedretten, som eventuelt kan gøre udlæg i skyldnerens værdier med henblik på bortsalg ved tvangsaktion, hvor provenuet kan dække fordringen helt eller delvist.

Det er skyldneren som bliver pålagt diverse omkostninger i forbindelse med en inkassosag: Gebyrer på diverse skrivelser, morarenter, inkassosalærer og retsafgifter.

Det er derfor vigtigt, hvis man modtager et inkassovarsel, straks at reagere, og indgå en dialog med inkassator. Man kan i mange tilfælde få en aftale om en afdragsordning eller eventuelt udsættelse af tilbagebetalingen. Hvis man ignorerer en påkravsskrivelse vil det med sikkerhed føre til øget gæld.