Debtia logo
Log på

Kapitalindkomst

Med kapitalindkomst mener man den del af ens indkomst som opstår som følge af afkast på ens opsparing. Det kan for eksempel være renteindtægter på beløb fra bankkonti, renter på obligationer eller investeringsbeviser. Kapitalindkomst står således i modsætning til lønindkomst, som er en ydelse for et udført arbejde.

Hvad er negativ kapitalindkomst?

Kapitalindkomst kan være både positiv og negativ, idet tab på eksempelvis investeringsbeviser regnes som negativ kapitalindkomst, og aktuelt, hvor indeståender på bankkonti over et vist beløb pålægges negativ rente vil også medføre en negativ kapitalindkomst.

Hvordan beskattes kapitalindkomst?

Kapitalindkomsten indgår sammen med lønindkomsten i beregningsgrundlaget når størrelsen af skattebetalingen til det offentlige skal fastsættes. Satserne for skat på kapitalindkomst og lønindkomst er forskellige.

Danmark har et progressivt skattesystem, hvilket betyder at skatteprocenten øges jo højere indkomsten er, det vil sige der skal svares større skat af den sidst tjente krone i forhold til den først tjente krone. Det foregår ved at der tillægges en såkaldt topskat, det vil sige en indkomstbeskatning, som lægges oveni den almindelige indkomstskat, hvis ens årlige indtægt er over et vist beløb.

En kapitalindkomst kan således godt blive beskattet med topskat, da den indgår i den samlede skatteberegning. Der er dog et bundfradrag, hvor kapitalindkomst i topskattegrundlaget på 46.800 kroner, som er undtaget topskat. Det vil sige at de første 46.800 kroner man tjener på renter, kursgevinster etc. ikke vil blive belagt med topskat, men med almindelig indkomstskat, det vil sige cirka 42%. Ægtefæller kan udnytte hinandens fradrag, og det giver således et samlet bundfradrag på 93.600 kroner for en positiv nettokapitalindkomst.

Hvor den oprindelige internationale definition på kapitalindkomst således er alle former for indkomst, som skyldes afkast på kapital, er der i det danske skattesystem, opstået et underbegreb: Aktieindkomst. Når skatten skal beregnes opererer man med begrebet aktieindkomst.

Ved indtægter på renter, obligationer og visse blandede investeringsfonde med både aktier og obligationer er der tale om kapitalindkomst. Udbytter og gevinster på eksempelvis danske eller udenlandske aktier beskattes efter reglerne om aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 27% af de første 56.500 og herefter med 42%. Også her er beløbsgrænserne for ægtefæller det dobbelte, det vil sige 113.000 kroner i 2021. Reglen er at man skal være gift og bo sammen med sin ægtefælle ved indkomstårets udløb.