Debtia logo
Log på

Afskrivningsloven paragraf 5

Afskrivningsloven paragraf 5 fastsætter regler for hvorledes den skattemæssige afskrivning af en virksomheds driftsmidler skal foregå.

Det overskud en virksomhed genererer, er skattepligtigt. Det vil sige, at de penge et firma tjener, skal der svares skat af til det offentlige.

Firmaets overskud fremkommer når man trækker udgifterne fra indtægterne. En virksomheds udgifter er fordelt på mange forskellige poster, så som indkøb af råvarer til produktion, energiforbrug i forbindelse med produktionen, lønudgifter til firmaets medarbejdere m.m.

En særlig udgift opstår i forbindelse med virksomhedens driftsmidler.

Sådan afskrives driftsmidler

Virksomhedens driftsmidler anvendes i produktionen, distributionen og firmaets mange forskellige aktiviteter, biler, maskiner, kontorinventar etc. Disse driftsmidler vil med tiden tabe værdi, dels på grund af slidtage, dels på grund af forældelse, og for at virksomheden skal være konkurrencedygtig må der hele tiden foretages vedligeholdelse og udskiftning af de forskellige driftsmidler.

Det værditab der er på driftsmidlerne er således en udgift der skal trækkes fra omsætningen, og derfor ikke skal betales skat af.

De mange forskellige driftsmidler en virksomhed råder over afskrives således i regnskabet hvert år.

Afskrivning med saldometoden – Afskrivningsloven §5

Afskrivningen foregår efter saldometoden, hvor driftsmidlerne hvert år afskrives med en procentdel af det beløb det er nedskrevet til på det givne tidspunkt.

Afskrivningslovens paragraf 5 foreskriver at den saldo der afskrives på er værdien af virksomhedens samlede driftsmidler. I hvert regnskabsår vil der være en tilgang til saldoen, altså nyindkøb af driftsmidler. Samtidig vil der være en afgang fra saldoen, når virksomheden eventuelt sælger ældre driftsmidler.

Ved regnskabsårets afslutning vil der derfor være et afskrivningsgrundlag på driftsmidlerne som består af værdien af driftsmidlerne ved årets begyndelse plus værdien af nyanskaffelser i årets løb minus værdien af afhændede aktiver i årets løb. Denne saldo afskrives så med 25 procent af værdien og beløbet fratrækkes i skat.

Straksafskrivning af driftsmidler

Nogle af driftsmidlerne kan også straksafskrives i det år hvor de er anskaffet, hvis de har en værdi på under et vist beløb. Dette beløb forhøjes årligt en smule, og har hidtil ligget på cirka 14.000 kroner. Dette er dog midlertidigt forhøjet til 30.000 kroner aktuelt, idet man fra myndighedernes side har villet styrke virksomhedernes incitament til at investere i nye produktionsaktiver.