Debtia logo
Log på

Rentelovens paragraf 9

Rentelovens paragraf 9 beskriver de regler der gælder i forbindelse med en kreditors mulighed for at få dækket de tab der kan opstå i forbindelse med en udestående fordring, som ikke tilbagebetales rettidigt af en debitor.

Renteloven, også betegnet som lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling, omhandler de gældende retsregler omkring misligholdte betalingsforpligtelser i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser.

I rentelovens paragraf 9 fastsættes nærmere regler og satser for de udgifter en kreditor kan kræve kompensation for, hvis en debitor ikke overholder en betalingsaftale for en kreditors udestående fordring.

Rentelovens paragraf 9a

Rentelovens paragraf 9a omhandler de udgifter der kan være forbundet med udenretlig inkasso. Både angående egeninkasso og fremmedinkasso.

Det hedder i paragraf 9a, at fordringshaveren kan kræve at skyldneren betaler fordringshaverens rimelige og relevante omkostninger ved inddrivelsen af fordringen, med mindre forsinkelsen med betalingen ikke beror på skyldnerens forhold.

Inddrivelsesomkostningsbekendtgørelsen

Hvad der menes med rimelige omkostninger er beskrevet i en særlig bekendtgørelse, inddrivelsesomkostningsbekendtgørelsen, hvor der som bilag er anført gældende satser både for egeninkasso og for fremmedinkasso.

Satserne er lidt lavere for egeninkasso end for fremmedinkasso.

Satserne er afhængige af den udestående fordrings størrelse, og som eksempel kan det nævnes at for skyldige beløb mellem 25.000 og 50.000 kroner er satsen ved egeninkasso 1000 kroner og ved fremmedinkasso 1600 kroner maksimum.

For at disse omkostninger kan pålægges skyldneren er det en forudsætning at denne forinden har modtaget et skriftligt varsel om at manglende betaling af det skyldige beløb vil medføre yderlige omkostninger.

Rentelovens paragraf 9b

I rentelovens paragraf 9b er forholdene omkring gebyrer på rykkerskrivelser beskrevet.

I stykke 2 hedder det at der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kroner for hver rykkerskrivelse, og at der kan fremsendes 3 rykkerskrivelser vedrørende samme fordring.

Det er ligeledes beskrevet at der skal gå mindst 10 dage imellem hver rykkerskrivelse. Hvis sagen herefter sendes til inkasso kan der yderligere opkræves et inkassogebyr på 100 kroner.

Forhold dig ikke passivt

Hvis man har gæld og ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser er det en dårlig idé at forholde sig passivt. Det er vigtigt at reagere på eventuelle betalingspåmindelser og rykkere, og søge en dialog med fordringshaveren.

Der kan måske opnås en aftale om en afdragsordning som man kan overholde eller man kan få henstand med betalingen i et tidsrum indtil ens økonomi er bedre. Hvis man ignorerer påmindelserne fra fordringshaveren vil det under alle omstændigheder ende med yderligere omkostninger og større gæld.