Debtia logo
Log på

Privat inkasso

Ved privat inkasso forstår man inkassovirksomhed som har til formål at inddrive privat gæld. Det kan være gæld en kunde har til en virksomhed eller gæld en virksomhed har overfor en anden virksomhed, og endelig kan der også være tale om gæld mellem 2 parter i andre sammenhænge. Privat inkasso står i modsætning til inddrivelse af gæld til det offentlige.

Inkasso virksomhed er reguleret ved lov. Reglerne for privat inkasso er beskrevet i flere love og bekendtgørelser, som de vigtigste kan nævnes inkassoloven, renteloven og forældelsesloven. Inddrivelse af gæld til det offentlige er reguleret af lov om inddrivelse af offentlig gæld, i daglig tale kaldt gældsinddrivelsesloven.

Privat inkasso og egeninkasso

I forhold til privat inkasso kan man tale om egeninkasso, hvor en fordringshaver selv forestår inddrivelsen af et forfaldet skyldigt beløb fra en debitor, eller fremmed inkasso hvor fordringshaveren overlader inddrivelsen til en inkassovirksomhed eller en advokat.

I forhold til inddrivelse af gæld til det offentlige vil det være restanceinddrivelsesmyndigheden, i daglig tale kaldet gældsstyrelsen, som er en underafdeling af Skat, som står for inddrivelsen.

Regler for privat inkasso

For at en forfalden fordring kan overgå til inddrivelse ved inkasso skal forskellige regler være opfyldt.

Det er normalt at kreditor har sendt en eller flere rykkere til debitor, dels med henblik på at minde om det skyldige beløb, dels med en ny betalingsfrist. Disse rykkerskrivelser kan være pålagt rykkergebyrer, og der må sendes højst 3 rykkere pålagt gebyr.

Hvis betalingen fortsat udebliver, skal der sendes en såkaldt påkravsskrivelse til debitor, hvor der varsles om at sagen overgår til inkasso. Der er regler for hvorledes en påkravsskrivelse skal udformes.

Reglerne er beskrevet i inkassolovens paragraf 10. Debitor skal kunne identificere årsagen til det skyldige beløb, altså hvad fordringen omhandler, ligesom eventuelle renter og gebyrer skal fremgå. Dette for at skyldneren har mulighed for at gøre indsigelser mod beløbet.

Indsigelser mod privat inkasso

Hvis skyldneren gør indsigelse mod fordringen kan sagen ikke umiddelbart overgå til inkasso, men uenigheden skal som hovedregel afgøres ved en domstol. Påkravsskrivelsen skal indeholde en frist på 10 dage fra afsendelsesdatoen for at give debitor mulighed for at indbetale beløbet og undgå en inkassosag med de omkostninger det uvægerligt vil medføre.

Hos at reagere på inkassokrav

Hvis man modtager en påkravsskrivelse med varsel om inkasso er det vigtigt at reagere hurtigst muligt. I mange tilfælde vil det være muligt at indgå aftale om en afdragsordning, som man er i stand til at overholde, eller man kan eventuelt opnå henstand med betalingen ind til ens økonomi er bedre.

Kreditor har selvfølgelig en interesse i at få sin fordring indfriet og har intet ud af debitor havner i fogedretten, hvis vedkommende alligevel ikke kan betale. Hvis sagen alligevel ender i fogedretten er det debitor der bliver pålagt sagsomkostningerne og det vil således med sikkerhed øge gældens størrelse.