Debtia logo
Log på

Hvad er fogedsager?

Fogedsager omhandler tvangsfuldbyrdelse af krav mellem to eller flere parter i fogedretten. Disse krav kan både være i form af pengebeløb og andet, der ønskes tilbageleveret til den retslige ejer.

Hvad kan fogedretten hjælpe med?

I fogedretten kan fogeden f.eks. hjælpe med at indgå en aftale om tilbagebetaling af gæld eller udlevering af genstande, som ikke tilhører skyldner. Her skelnes mellem alm. fogedforretning og umiddelbar fogedforretning.

Et eksempel på en umiddelbar fogedforretning kan f.eks. være, at en udlejer kontakter fogedretten, fordi en lejer ikke fraflytter et lejemål efter at være blevet opsagt i overensstemmelse med reglerne. Mens et eksempel på en alm. fogedforretning f.eks. kan være mangel på betaling af en faktura.

En fogedsag er typisk en hurtigere og billige måde at tilgå end en civilretssag.

Hvornår og hvordan kan man kontakte fogedretten?

Hvis en lejer f.eks. ikke betaler sin husleje, skal udlejer starte med at sende et krav om betaling til lejer. Sker betalingen af huslejen ikke indenfor 14 dage efter, at lejer har modtaget kravet, kan udlejer opsige lejemålet. Vil lejer ikke fraflytte, kan udlejer kontakte fogedretten via en udsættelsesbegæring og få hjælp.

Hvis en skyldner ikke betaler sin gæld, kan kreditor kontakte fogedretten via en blanket, som kaldes et betalingspåkrav. Betalingspåkravet kan dog kun anvendes, hvis kreditor ikke forventer, at skyldner har indsigelser. Forventer kreditor, at skyldner har indsigelser, skal en retssag om kravet først finde sted.