Debtia logo
Log på

Stævning

En stævning er et dokument, som har til formål at indlede en retssag ved en domstol.

Hvis to parter ikke kan blive enige om et mellemværende, kan den ene part aflevere en stævning til den domstol, der skal tage sig af sagen.

Stævningen bliver som regel indleveret via en advokat på vegne af en klient. Klienten kaldes herefter sagsøgeren og modparten den sagsøgte.

Krav til en stævning

Der er visse formelle krav til en stævning, som naturligvis blandt andet skal indeholde navne og adresser på sagens parter.

Stævningen skal tillige indeholde en beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om, hvad sagsøger ønsker at opnå, og en liste over de bevismaterialer man ønsker, der skal indgå i sagen.

Hvis eksempelvis en kreditor har et beløb til gode hos en debitor, og trods diverse rykkerskrivelser ikke har modtaget sit tilgodehavende, kan kreditor lade sagen overgå til inkasso.

Stævning og inkasso

Inkassovirksomheden vil i første omgang forsøge at få indfriet fordringen uden rettens hjælp, men hvis det mislykkes vil sagen overgå til retslig inkasso. Der vil herefter blive indgivet en stævning, i det her tilfælde til fogedretten, og debitor vil få en frist for at gøre indsigelser mod det skyldige beløb.

Hvis debitor ikke gør indsigelser, vil sagen fortsætte i fogedretten, men hvis debitor ikke kan anerkende det skyldige beløb, fortsætter sagen i civilretten.

Normalt indledes en sådan sag med en med en skriftlig forberedelse, det vil sige, at parterne skriftligt gør rede for deres synspunkter, eksempelvis størrelse af det skyldige beløb, og hvad beløbet dækker for kreditors vedkommende, og for debitors vedkommende, hvad der gør, at beløbet ikke kan anerkendes.

Herefter vil der være et forberedende retsmøde, som eventuelt kan foregå telefonisk, hvor synspunkterne udveksles, og endelig en hovedforhandling, hvor der afsiges dom.