Debtia logo
Log på

Gældsbrevsloven paragraf 14

Gældsbrevsloven paragraf 14 beskriver visse regler som gælder i forhold til omsætningsgældsbreve.

Som navnet siger, omhandler gældsbrevsloven forholdene omkring gældsbreve. Et gældsbrev er et skriftligt løfte om at en part skylder en anden part et bestemt beløb.

Forskelige typer af gældsbreve og Gældsbrevsloven

Der findes mange forskellige typer af gældsbreve, som er dækket af Gældsbrevsloven.

Helt simpelt kan det være i forbindelse med en låneaftale mellem to familiemedlemmer, hvor gældsbrevet kun omhandler beløbets størrelse og ikke andre forhold, så som renter og afdragsordning.

Gældsbreve kan inddeles i to overordnede typer nemlig simple gældsbreve og omsætningsgældsbreve.

Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt for kreditor at overdrage, det vil sige sælge sit gældsbrev, til en anden person med henblik på at få sit tilgodehavende indfriet hurtigere end den afdragsordning der er aftalt i gældsbrevet.

Det er herefter den nye indehaver af gældsbrevet, som er berettiget til beløbet i henhold til den betalingsaftale der er angivet.

Gældsbrevet vil ofte blive handlet til et mindre beløb end den pålydende værdi, det vil sige til en kurs på under 100. Køberen af gældsbrevet må sørge for at udstederen, det vil sige skyldneren, får besked om at overdragelsen har fundet sted.

Omsætningsgældbreve og Gældsbrevsloven

Der er flere former for omsætningsgældsbreve:

  • Ihændehavergældsbreve, hvilket vil sige gældsbreve som ikke angiver et bestemt navn på kreditor, men forudsætter at gælden skal betales til den som er i besiddelse af gældsbrevet.
  • Ordregældsbreve som lyder på betaling til en bestemt person.
  • Pantebreve med pant i fast ejendom eller andet af værdi, og endeligt
  • Gældsbreve, hvor det specifikt er angivet at det er et omsætningsgældsbrev. Alle andre gældsbreve er simple gældsbreve.

Et ihændehavergældsbrev er et dokument, hvor en person angiver at skylde et vist beløb til den som er i besiddelse af gældsbrevet.

Gældsbrevsloven paragraf 14 præciserer erhververen af et ihændehavergældsbrevs ret til det skyldige beløb hvis erhververen handlede i god tro ved overtagelsen af gældsbrevet.

Det vil sige at hvis erhververen ikke kunne vide at den han overtog gældsbrevet fra ikke havde ret til at råde over gældsbrevet, eller var umyndig, har han fortsat ret til det skyldige beløb. Dette gælder også andre typer af omsætningsgældsbreve.