Debtia logo
Log på

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er gæld hvor der er en tidsfrist for afvikling på under et år. Kortfristet gæld står i modsætning til langfristet gæld, hvor tilbagebetalingstiden er aftalt til mere end et år.

Både enkeltpersoner og virksomheder kan have kortfristet gæld.

Kortfristet gæld i virksomheder

En virksomheds indtjening er sjældent stabil, men svinger fra måned til måned. En virksomhed har som regel brug for at have nogle kreditter til at betale de løbende omkostninger.

En virksomhed kan således have brug for at have en kassekredit i et pengeinstitut. En kassekredit er et eksempel på en kortfristet gæld. Den kortfristede gæld, som kassekreditten repræsenter afvikles løbende ved indbetalinger på firmaets konto, mens udbetalinger fra firmaets konto genererer mere gæld.

Kortfristet gæld til leverandører

Et andet eksempel på en virksomheds kortsigtede gæld kan være leverandørgæld. Hermed menes de fordringer som leverandører af materialer eller tjenesteydelser, som virksomheden modtager i forbindelse med den daglige drift og produktion.

Leverandørerne vil fakturere deres tilgodehavender til firmaet, som regel med en betalingsfrist, for eksempel på 30 dage. Firmaet får herved kortfristet gæld i forbindelse med leverancerne. Andre eksempler på kortsigtet gæld er skyldig A-skat for virksomhedens ansatte, og endvidere vil skyldig moms også høre under kortfristet gæld.

En virksomhed vil således have en lang række gældsforpligtelser, som hører under kategorien kortfristet gæld.

Kortfristet gæld vil indgå i et vigtigt nøgletal, som siger noget om virksomhedens økonomiske situation nemlig virksomhedens likviditetsgrad. Denne giver et mål for i hvilken grad virksomhedens indtjening er i stand til at opfylde de kortfristede gældsforpligtelser. Tallet er en procentgrad og fremkommer ved at man dividerer virksomhedens omsætningsaktiver med den kortfristede gæld og ganger med 100. Den herved fremkomne procent skal helst være over 150 for at virksomheden har en fornuftig økonomi.

Kortfristet og langfristet gæld

Som nævnt vil en virksomhed også typisk have langfristet gæld, som er defineret som gæld med en afviklingstid på mere end et år. Det vil typisk være afdragsordninger på indkøbte driftsmidler: Værktøj, maskiner, biler, inventar etc. Her aftales afdragstiden typisk i forhold til driftsmidlernes levetid. Prioritetslån på bygninger er også et eksempel på langfristet gæld.