Debtia logo
Log på

Gældsbrevsloven paragraf 28

Gældsbrevsloven paragraf 28 omhandler regler der vedrører modregning, som en skyldner under visse forhold har ret til at foretage, hvis kreditor har overdraget fordringen til en tredje part.

Gældsbrevsloven Kapitel 3

Gældsbrevslovens kapitel 3, som omhandler paragrafferne 26 – 31, omhandler overdragelse af simple gældsbreve.

Simple gældsbreve og omsætningsgældsbreve

Der er 2 overordnede typer af gældsbreve, simple gældsbreve og omsætningsgældsbreve. Et simpelt gældsbrev er et skriftligt løfte om at en navngiven person skylder et vist beløb til en anden part.

Hvis det ikke specifikt er anført i gældsbrevet at det er et omsætningsgældsbrev er det et simpelt gældsbrev. Et simpelt gældsbrev stiller på flere måder skyldneren bedre end et omsætningsgældsbrev.

Gældsbreve og købskontrakter

Et simpelt gældsbrev kan for eksempel være en købekontrakt, hvor en kunde har købt en bil hos en autoforhandler, og i forbindelse hermed skylder et vist beløb til autoforhandleren.

Autoforhandleren kan vælge at overdrage sin fordring til et pengeinstitut, og herved få udbetalt sit tilgodehavende med det samme. Kunden skal nu betale sin gæld til pengeinstituttet, som i denne forbindelse kaldes erhververen. Reglerne siger at kunden skal have besked om overdragelsen (GBL § 31) og må ikke stilles ringere end før overdragelsen (GBL § 27).

Et andet forhold ved overdragelse af simple gældsbreve er den modregning der kan foretages, og som gældsbrevslovens paragraf 28 omhandler. Her hedder det nemlig at hvis skyldneren havde et beløb til gode hos overdrageren kan han benytte det til modregning selv om fordringen er overdraget. Dette gælder dog kun hvis fordringen bestod inden overdragelsen, og var forfalden til betaling.