Debtia logo
Log på

Frivilligt forlig

Et frivilligt forlig er en aftale mellem en fordringshaver (kreditor) og en skyldner (debitor) om en anerkendelse af, at der foreligger et skyldigt beløb og en aftale om en afdragsordning på beløbet.

Det frivillige forlig kan eventuelt være uden aftale om tilbagebetaling, men blot en anerkendelse af at kravet foreligger. Man taler da om et erkender-forlig.

Hvis en kreditor har penge til gode for en vare eller en tjenesteydelse overfor en debitor, vil der sædvanligvis foreligge en faktura. I forbindelse med fakturakravet vil der foreligge en betalingsfrist. Overholdes betalingsfristen ikke kan kreditor sende en rykker til debitor med krav om tilbagebetaling om det skyldige beløb, og denne rykker kan pålægges såvel rykkergebyr som morarenter.

Regler for frivilligt forlig

Reglerne for frivilligt forlig er fastsat i renteloven. Der er regler for, hvor mange rykkere der kan sendes, og hvilke tidsfrister der må gælde. Hvis det skyldige beløb fortsat ikke betales kan sagen overgå til inkasso, og i sidste instans blive behandlet i fogedretten.

Dette er en dyr og besværlig vej både for fordringshaveren og skyldneren, og det kan i nogle tilfælde være en fordel for begge parter at indgå et frivilligt forlig.

Frivilligt forlig blanket

I forbindelse med det frivillige forlig udarbejdes et dokument, en såkaldt skyldnererklæring, hvor debitor skriver under på at vedkommende skylder det angivne beløb. Skyldnererklæringen kan desuden indeholde en afdragsordning med angivelse af afdragenes størrelse og til hvilke datoer disse forfalder.

Skyldnererklæringen vil desuden indeholde en opgørelse af det skyldige beløb, det vil sige hovedstol, renter og eventuelle gebyrer.

Et fakturakrav, som en kreditor har overfor en debitor, kan blive forældet. Der er regler for noget sådan, hvilket er beskrevet i forældelsesloven.

Et almindeligt fakturakrav vil almindeligvis være forældet efter 3 år. Hvis debitor erkender med sin underskrift på skyldnererklæringen at skylde det aktuelle beløb udskydes forældelstidspunktet imidlertid til 10 år. En anden fordel for kreditor ved et frivilligt forlig er, at det underskrevne dokument er juridisk bindende, og kreditor får et såkaldt fundament for sit krav, det vil sige, at hvis afdragsordningen ikke overholdes kan sagen sendes direkte i fogedretten, der kan herved undgås nogle inkassoomkostninger.

Fordelen for debitor på den anden side er, at han får en lempelig afdragsordning og undgår yderligere omkostninger.