Debtia logo
Log på

Konkursbo

Et konkursbo betegner de værdier en konkursramt virksomhed eller person råder over ved en konkursbegæring. De aktiver der hermed indgår i konkursboet betegnes også som konkursmassen. Hvad der hører herunder er nærmere beskrevet i konkursloven.

Hvis et firma eller en person er insolvent, det vil sige ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, kan skifteretten efter en indgivelse af en konkursbegæring indlede en konkursbehandling.

Hvem er kurator for et konkursbo?

Skifteretten vil, eventuelt efter anbefaling af en eller flere kreditorer, udpege en kurator. En kurator er en advokat, som skal stå for processen med at opgøre boet, og betale de fordringer som kreditorerne har til gode.

Hvordan foregår behandlingen af et konkursbo?

Konkursbehandlingen af et konkursbo har til formål at sikre at alle kreditorer bliver tilgodeset ligeligt, og ingen forfordeles. Kurator vil opgøre boets aktiver (værdier) og passiver (gæld). Det vil blive forsøgt at realisere (sælge) konkursboets værdier, så kreditorerne tilgodeses på den bedste måde.

Virksomheds konkursbo

Hvis det er en virksomhed vil alle virksomhedens værdier som hovedregel kunne realiseres for at tilbagebetale kreditorerne.

Privatpersoner konkursbo

Hvis det er en enkeltperson der tages under konkursbehandling gælder at der er visse dele af boet der undtages. Dette princip kaldes trangsbeneficiet eller kan også benævnes som skyldnerens udtagelsesret. Det har til formål at beskytte skyldneren mod udlæg i aktiver, som er nødvendige for skyldner, og dennes husstands opretholdelse af en beskeden levefod.

Dette kan gælde en lønindtægt, som er nødvendig for skyldneren og dennes families husholdning. Tillige kan almindeligt køkkeninventar, hvidvarer og indbo udtages. Endvidere gøres der ikke udlæg i en almindelig leje- eller andelsbolig. Der kan heller ikke gøres udlæg i gældsdannelse der indgår i skyldnerens erhverv eller uddannelse, hvis genstandene har en værdi der er under 3000 kroner.

Trangsbeneficiet omhandler ikke fast ejendom, og heller ikke hvis det drejer sig om mere luksuriøse andelsboliger som også vil kunne kræves solgt på en tvangsaktion.

Rekonstruktion af konkursbo

Skifteretten kan i nogle tilfælde medvirke til at undgå en konkurs af en virksomhed ved en såkaldt rekonstruktion. Her forsøges der indgået en aftale med kreditorerne om en afdragsordning eller nedsættelse af gælden, således at firmaet atter kan blive solvent. Der kan også blive tale om forsøg på frasalg af dele af virksomheden.