Debtia logo
Log på

Udlægsforretning

En udlægsforretning refererer til en procedure, hvor fogedretten eller pantefogeden udtager pant i en skyldners værdier med henblik på at stille sikkerhed for en forfalden gæld eller dele heraf.

Hvis en skyldner ikke betaler sin gæld, indenfor den fastsatte tidsfrist, kan sagen i sidste instans ende i fogedretten eller hos pantefogeden. Her undersøges det om skyldners økonomi tillader at lave en afdragsordning, eller om skyldner har noget af værdi, der kan tjene til at dække gælden.

Hvis det sidste er tilfældet kan der foretages udlæg i skyldnerens værdier, det vil sige beslaglægge værdierne, med henblik på salg ved en tvangsaktion. Provenuet fra tvangsaktionen kan således tjene til at dække gælden eller dele heraf.

Udlægsforretning ved gæld til det offentlige

Hvis gælden er til det offentlige, eksempelvis skyldig skat, er det en pantefoged som foretager udlægget. En pantefoged er en offentlig ansat embedsmand, hvis opgave det er at gennemføre disse sager.

Rettigheder ved udlægsforretning

Skyldneren har visse rettigheder i forbindelse med en udlægsforretning.

Der er dels princippet om tvangsbeneficiet, ifølge hvilken der ikke kan foretages udlæg i aktiver, som er nødvendige for at opretholde et beskedent hjem, og en beskeden levefod for skyldneren og dennes familie.

Skyldneren har også en såkaldt påvisningsret, idet vedkommende kan anvise værdier, som fogeden kan gøre udlæg i, og hvilke værdier, som skyldneren ikke ønsker der skal gøres udlæg i. Dette gælder dog kun, hvis skyldners forskellige aktiver tilsammen, overstiger gældens størrelse.

Skyldners pligter ved udlægsforretning

Skyldneren har også pligter, og skal møde op i forbindelse med en udlægsforretning. Skyldner har ligeledes en oplysningspligt, og har pligt til at give oplysninger der kan have indflydelse på skyldners muligheder for at betale gælden tilbage.

Som skyldner vil det altid være en god idé at samarbejde med fogedretten, eller pantefogeden, i forbindelse med forsøg på afvikling af en gæld, det vil sige møde på de aftalte tidspunkter og være åben om sine aktiver.

Det vil alt andet lige også være en økonomisk fordel selv at forsøge at realisere sine værdier med henblik på at betale gælden inden der gøres udlæg, og værdierne sælges på tvangsaktion. Provenuet ved en tvangsaktion vil som regel være lavere end hvis man selv forinden er lykkes med at sælge dem.