Debtia logo
Log på

Eksekutionsgrundlag

Hvis fogedretten skal bistå med at inddrive en forfalden gæld, skal der være sikkerhed for gældens størrelse og eksistens. Man taler i den forbindelse om, at der skal være et eksekutionsgrundlag.

Eksekutionsgrundlag definition

I de fleste tilfælde er der tale om et skyldigt pengebeløb, men det kan også handle om andre ting, for eksempel udsættelse af en lejer på grund af manglende huslejebetaling.

Hvis en debitor (skyldner) skylder penge eller eventuelt naturalier til en kreditor (fordringshaver) og tidsfristerne ikke overholdes, er der forskellige regler for hvorledes, det skyldige kan inddrages.

Eksekutionsgrundlag betydning

Hvis det for eksempel drejer sig om et skyldigt beløb for en modtaget vare eller en tjenesteydelse og betalingsfristen er overskredet, vil der typisk blive udsendt rykkerskrivelser med opfordring til betaling af det skyldige beløb indenfor en ny tidsfrist. Hvis denne heller ikke overholdes kan sagen overgå til inkasso, hvor et inkassofirma står for inddrivelsen.

I denne forbindelse skal der sendes en påkravsskrivelse til skyldneren med meddelelse om, at sagen er overgået til inkasso, det skyldige beløbs størrelse, og hvordan beløbet er fremkommet.

En påkravsskrivelse kan også kaldes et inkassovarsel.

Skyldneren har en frist på 10 dage til at få sit mellemværende ud af verden og undgå en inkassosag. Hvis sagen alligevel ender med at skulle behandles i fogedretten med henblik på udlæg, skal kreditor kunne bevise kravets eksistens.

Det er i den forbindelse nødvendig, at skyldneren har erkendt gælden, og det er således ikke nok bare at kunne fremlægge den oprindelige faktura. Det er derfor nødvendigt, at der foreligger et dokument, hvor skyldneren har erkendt sin gæld. Det kan være et gældsbrev, et pantebrev, et frivilligt forlig eller eventuelt en tidligere dom.

Et eksekutionsgrundlag giver fogedretten mulighed for at behandle sagen, eventuelt medvirke til at der indgås en afdragsordning, eller i yderste konsekvens sørge for at der gøres udlæg i debitors aktiver således at provenuet ved en tvangsaktion kan indfri gælden eller dele heraf.