Debtia logo
Log på

Substitutionsprincippet

Substitutionsprincippet beskriver en praksis som i nogen tilfælde gør det muligt at foretage udlæg i aktiver som normalt er omfattet af trangsbeneficietprincippet, det vil sige skyldnerens udtagelsesret.

I forbindelse med en fogedsag, hvor en skyldner (debitor) ikke er i stand til at indfri sine forpligtelser overfor en fordringshaver (kreditor), kan der gøres udlæg i skyldnerens værdier med henblik på at dække kreditorens fordringer helt eller delvist.

Det vil sige at fogedretten kan beslaglægge debitors værdier med henblik på bortaktionering på en tvangsaktion. Provenuet ved salget kan således bruges til at dække det skyldige beløb eller dele heraf.

Der er dog regler for hvilke aktiver der kan gøres udlæg i.

Regler for Substitutionsprincippet

Princippet er beskrevet i retsplejeloven §509, hvor det i stykke 1 hedder:  ”Udlæg kan ikke foretages i aktiver bortset fra fast ejendom der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og dennes husstand.”

Det vil sige, de af skyldnerens ejendele som anses for nødvendige for en almindelig husholdning må der ikke gøres udlæg i. Her opfattes almindeligvis et normalt møblement, almindelige køkkenfaciliteter og hvidevarer. Endvidere er almindelig radio og tv også undtaget fra udlæg. Genstandene er således omfattet af trangsbeneficiet.

Det kan dog forekomme at skyldneren er i besiddelse af en genstand, som ganske vist er omfattet af trangsbeneficiet, men har så stor værdi at det findes urimeligt at der ikke kan gøres udlæg i denne.

Her kan så substitutionsprincippet komme i anvendelse hvorefter kreditor har ret til at ombytte den værdifulde genstand med en anden tilsvarende med ringere værdi. Man kan således forestille sig at kreditor ombytter en værdifuld designer sofa med en almindelig sofa fra et møbelhus.

Den værdifulde sofa kan så herefter sælges på en tvangsaktion med henblik på dækningen af fordringen. Det er dog en forudsætning at der ved en sådan ombytning frigøres et betydeligt beløb for at der foreligger en substitutionsret

I sidste ende er det en retsafgørelse om der foreligger en substitutionsret, hvis der fra skyldners side gøres indsigelse mod ombytningen.

Substitutionsprincippet har også den virkning at det ikke er muligt for debitor at spekulere i at anskaffe sig særligt værdifulde aktiver, som normalt anses for at være omfattet af trangsbeneficiet.