Debtia logo
Log på

Rekvisitus

Rekvisitus er den ene af parterne i en fogedsag. Hvor rekvirenten er den der har en ydelse til gode og ønsker at få foretaget en fogedforretning, er rekvisitus den som fogedforretningen rettes mod for at inddrive det skyldige beløb.

Rekvisitus er således debitor, og den som fordringshaveren (rekvirenten) har et krav mod.

En fordring som ikke er indfriet indenfor den aftalte tidsfrist, kan overgå til inkasso og i sidste instans ende i fogedretten.

Rekvisitus og inkasso

Hvis de rykkerskrivelser, som kreditor i første omgang sender til debitor, ikke resulterer i indfrielse af fordringen, kan kreditor overgive sagen til inkasso og dermed overlade inddrivelsen af gælden til et inkassofirma. Forinden skal der være sendt et inkassovarsel til debitor, og debitor skal have haft mulighed for at gøre indsigelser mod gælden, hvis han ikke mener at den er retmæssig.

Rekvisitus forlig og afdragsordning

Hvis ikke der ved inkassofirmaets mellemkomst har kunnet opnås enighed eller har været mulighed for et forlig og en afdragsordning, det vil sige en udenretlig inkasso, vil sagen blive behandlet i fogedretten. En af fogedrettens opgaver i denne forbindelse er at gøre udlæg i rekvisitus eventuelle værdier med henblik på tvangsaktion for at dække gælden eller dele heraf.

Rekvisitus og fogedforbud

Det er ikke altid at sagen handler om et pengebeløb. Ved et såkaldt fogedforbud betegnes den som forbuddet er rettet mod også som rekvisitus. Det kan for eksempel være at en part forsøger at lægge fogedforbud mod et medie med det formål at forhindre at vise bestemt tv program, idet rekvirenten ved visning af tv programmet føler sig krænket på en eller anden måde.

Rekvisitus, varemærker og ulovlig kopiering

Det kan også være at rekvirenten vil forhindre rekvisitus i at bruge et bestemt varemærke, for eksempel hvis der er mistanke om ulovlige kopivarer. Selv om man fortsat benævner noget sådan som et fogedforbud behandles det ikke længere i fogedretten. Efter 2013 foregår det i civilretten og betegnes som: ”Midlertidige afgørelser om forbud og påbud”.