Debtia logo
Log på

Fordret

Fordret beskriver en situation hvor et tilgodehavende er krævet indfriet. Indenfor økonomisk terminologi betyder at fordre, at fremsætte et krav. Heraf følger at en fordring er et tilgodehavende, det vil sige en situation, hvor en part har noget til gode hos en anden part.

En fordring er altså et tilgodehavende en kreditor (fordringshaveren) kan have mod en debitor (skyldneren) om et pengebeløb, eller om en anden form for tilgodehavende.

En fordring kan således dække over mange forskellige former for tilgodehavender.

Simpel fordring – fordret pengekrav

Et eksempel er en simpel fordring som er et pengekrav en kreditor har overfor en debitor. En simpel fordring betegner et krav, hvor der ikke er udstedt et gældsbrev. Det kan for eksempel være en almindelig faktura, som et firma har udstedt til en kunde i forbindelse med levering af en vare eller en tjenesteydelse.

Andre fordringer

Modsat en simpel fordring findes der også situationer, hvor der er udstedt et gældsbrev. Det kan for eksempel være et lånedokument som en bank har udstedt i forbindelse med et forbrugslån eller et dokument oprettet i forbindelse med et familielån, hvor et forældrepar har lånt penge til et barn.

Andre eksempler er lån i fast ejendom, hvor der foreligger tinglyste pantebreve (negotiable pantebreve), eller pant i andet af værdi (simple pantebreve).

I forbindelse med ovennævnte fordringer vil der som regel være aftaler om tidsfrister for tilbagebetaling, aftaler om afdragsordninger, rentetilskrivninger med mere.

Det ligger således i de enkle aftaler at tilbagebetalingen af den udestående fordring er forlangt, det vil sige krævet.

Man kan også sige, i visse situationer, at hvis en ydelse er fordret betyder det at tilgodehavendet er forfaldent til betaling. Således er fordret skat en skatteindbetaling som er krævet betalt, ligesom en fordret afgift ligeledes er forfalden til betaling.